Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Café-Restaurant Hofsteenge  

Website: www.hofsteengegrolloo.nl 

E-mail: info@hofsteengegrolloo.nl 


Artikel 1: Definities  

Opdrachtnemer: Café-Restaurant Hofsteenge, gevestigd in Grolloo en daar ingeschreven bij de Kamer  van Koophandel onder nummer 89933540.  

Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft  

Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, ongeacht de manier waarop deze is  gegeven.  

Overeenkomst: elke overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Opdrachtnemer en  Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding  op en ter uitvoering van die Overeenkomst.  

No-Show: Het door opdrachtgever zonder annulering geen gebruik maken van een op grond van een  overeenkomst te verstrekken dienst.  

Groep: Een groep van 10 of meer personen aan wie door opdrachtnemer diensten moeten worden  verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten.  

Individu: Iedere persoon aan wie door Opdrachtnemer horecadiensten moeten worden verleend  krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten, die niet behoort tot een  groep.  

Kurkengeld: Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van opdrachtnemer nuttigen van niet door  opdrachtnemer verstrekte drank en/of eten. Met kurkengeld wordt ook bedoeld en omvat: schotelgeld  en/of keukengeld.  

Annulering: Een schriftelijke kennisgeving van opdrachtgever aan opdrachtnemer waarin wordt  aangegeven dat er geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt van een of meer  overeengekomen diensten, of een schriftelijke kennisgeving van opdrachtnemer aan opdrachtgever  waarin wordt aangegeven dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet zullen  worden verstrekt, kan plaatsvinden in de vorm van een e-mail of digitaal contactformulier, op  voorwaarde dat de verzender er zeker van is dat ontvanger het bericht heeft ontvangen.  

Overheidsmaatregelen: de op dat moment geldende overheidsregels en -maatregelen in verband met  epidemische ziektes.  


Artikel 2: Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van  opdrachtgever – van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten  en/of vervolgopdrachten) die met opdrachtnemer worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de  totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.  
 2. Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen  ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor  zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
 3. Opdrachtnemer is bevoegd om deze algemene voorwaarden, zonder voorafgaand bericht, te wijzigen  en/of aan te vullen. De eventuele gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe  overeenkomsten en op de lopende overeenkomsten.  


Artikel 3: Offerte, aanbod en aanvaardig 

 1. De door opdrachtnemer gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door opdrachtnemer gedaan voorstel  komt automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever niet binnen 30 dagen schriftelijk is  aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtgever schriftelijk of digitaal is  ingestemd met de ongewijzigde offerte of aanbieding of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met  de uitvoering van de overeenkomst. In geval van wijzigingen in de offerte of aanbieding komt de  overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de wijziging schriftelijk of digitaal  bevestigt.  
 3. Een overeenkomst die voor een groep of individu is aangegaan door tussenpersonen (waaronder onder  andere cargadoors, (online)reisbureaus, platforms en andere horecabedrijven), al dan niet in naam van  hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten.  Opdrachtnemer is geen commissie aan tussenpersoon verschuldigd. Zowel de individu c.q. groep, als de  tussenpersoon, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.  
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan opdrachtnemer te zijn gegeven, en niet aan een aan  opdrachtnemer verbonden (rechts)persoon. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende  bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.  Dit artikel is overeenkomstig van toepassing indien werkzaamheden worden verricht anders dan op  grond van een overeenkomst van opdracht.  


Artikel 4: Annuleren door opdrachtnemer  

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te annuleren met in achtneming van dit  artikel, tenzij anders overeengekomen.  
 2. Naast hetgeen in de algemene voorwaarden is vastgelegd, is opdrachtnemer bevoegd de  overeenkomst direct te annuleren in het geval van:  
 3. Opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst, algemene  voorwaarden of huis- en gedragregels.  
 4. Er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de overeenkomst in het  etablissement van opdrachtnemer te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan  verwacht had mogen worden op grond van aankondiging van opdrachtgever, of op grond van de  hoedanigheid van klant en/of gasten, dat opdrachtnemer de overeenkomst niet gesloten zou  hebben, indien opdrachtgever van het werkelijke karakter op de hoogte was geweest.  
 5. Er sprake is van een zwaarwegende redenen, waaronder bedrijfsbeëindiging door  opdrachtnemer.  
 6. Opdrachtnemer is bevoegd om, in plaats van de overeenkomst te annuleren, nadere eisen te stellen  ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzigingen zijn dat  deze andere eisen niet (zullen) worden nageleefd, is opdrachtnemer alsnog gerechtigd de overeenkomst  te annuleren.  
 7. In het geval van annuleren door opdrachtnemer op grond van artikel 4 lid 2 sub a en b, dan is  opdrachtgever jegens opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd conform artikel 12 (zakelijke klant)  en artikel 13 (particuliere klant). 
 8. Bij annuleren door opdrachtnemer onder artikel 4 lid 2 sub c, waarbij de grond tot het annuleren is  gelegen in het handelen, nalaten of gedragingen van opdrachtgever, is artikel 4 lid 4 overeenkomstig van  toepassing. Indien de grond van het annuleren niet aan opdrachtgever kan worden toegerekend, is  opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd.  
 9. Bij annuleren door opdrachtnemer is opdrachtnemer nimmer kosten aan opdrachtgever verschuldigd.  Tevens kan opdrachtgever nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding bij  opdrachtnemer.  


Artikel 5: Prijzen  

 1. Alle prijzen van opdrachtnemer zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd indien opdrachtgever een zakelijke klant is. In geval opdrachtgever een particuliere klant is, zijn de prijzen inclusief BTW en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.    
 2. Indien de prijs in een offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven gegevens en deze vervolgens onjuist blijken te zijn, heeft opdrachtnemer het recht deze prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de overeenkomst tot stand is  gekomen.  
 3. Alle in de offerte van opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.


Artikel 6: Betalingen  

 1. Opdrachtgever is de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden zoveel  mogelijk gespecificeerd vermeld op lijsten die door opdrachtnemer op een voor de klant zichtbare plaats  zijn aangebracht. Een lijst wordt geacht zichtbaar te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal  toegankelijke ruimtes van opdrachtnemer.  
 2. Voor bijzondere diensten, waaronder gebruik van garderobe, internet, wifi, locatieverhuur e.d., kan  door opdrachtnemer een extra vergoeding, die op voorhand door opdrachtnemer bekend gemaakt  worden, in rekening gebracht worden bij opdrachtgever.  

  

 1. Alle rekeningen, mede daaronder begrepen rekeningen ter zake van no-show of annulering, zijn door  opdrachtgever verschuldigd op het moment dat deze aan hem worden gepresenteerd. Opdrachtgever  dient direct voor contante- of bankbetaling zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.  Opdrachtnemer kan tussentijdse betalingen verlangen van reeds geleverde diensten.  
 2. De in een offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming  van de offerte of overeenkomst geldende kostenfactoren. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor  om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen maar vóór de dag van levering,  verhogingen in één of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan opdrachtgever in rekening  te brengen. Dit wordt in dat geval schriftelijk gemeld aan opdrachtgever. Tevens is opdrachtnemer  gerechtigd jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen in januari van elk jaar, ook die wordt schriftelijk  medegedeeld aan opdrachtgever. Deze inflatiecorrectie wordt berekend op basis van het laatst bekende  door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde consumentenprijsindex-cijfer (CPI)  
 3. De betalingstermijn van declaraties die anders dan tegen contante betaling is overeengekomen,  bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is  vermeld.  
 4. Indien opdrachtgever niet geheel aan al zijn verplichtingen aan opdrachtnemer heeft voldaan, is  opdrachtnemer gerechtigd om haar prestaties op grond van de overeenkomst op te schorten.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade die door de opschorting ontstaat.   
 5. In geval van niet of niet volledige betaling, is opdrachtgever na het verstrijken van de in het eerste lid  genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of  ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen  tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die  opdrachtnemer heeft. Uitsluitend in het geval van een particuliere opdrachtgever stuurt opdrachtnemer  eenmalig een ingebrekestelling van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.  
 6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer maakt als  gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever.  


Artikel 7: Rechten en plichten Opdrachtnemer  

 1. Opdrachtnemer kan naast deze algemene voorwaarden nadere huis- en gedragsregels stellen door dit  duidelijk kenbaar te maken aan opdrachtgever.  
 2. Opdrachtnemer mag een op ieder gewenst moment en per direct de toegang tot een gelegenheid van  opdrachtgever beëindigen, wanneer opdrachtgever de Algemene Voorwaarden en/of huis- en  gedragsregels overtreedt, of zich zodanig gedraagt dat de orde en rust in het etablissement van  opdrachtnemer wordt verstoord. Opdrachtgever dient dan op eerste verzoek het etablissement te  verlaten. In dat geval is aan opdrachtgever geen sprake van enige verplichting tot schadevergoeding.    
 3. Opdrachtnemer is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst  wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. In dat  geval is aan opdrachtgever geen sprake van enige verplichting tot schadevergoeding.  
 4. Opdrachtnemer is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Indien  opdrachtnemer wel goederen inneemt en hier geen vergoeding voor ontvangt, gebeurt dit op eigen risico  van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen  

enig bedrag aan opdrachtgever in rekening brengt, zal opdrachtnemer op die goederen letten als een  goed huisvader, onverminderd het bepaalde verder in deze algemene voorwaarden.  

 1. Opdrachtnemer is niet verplicht enig huisdier van opdrachtgever toe te laten en kan aan de toelating  voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en),  inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.  


Artikel 8: Rechten en plichten Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever is verplicht zich aan de in het etablissement van opdrachtnemer geldende huis- en  gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van opdrachtnemer op te volgen.  
 2. Opdrachtgever is verplicht mee te werken aan redelijke verzoeken van opdrachtnemer in het kader van  diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en  beperking van overlast.  
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij genoegen neemt met een  andere locatie dan vooraf in overeenkomst overeengekomen, mits deze andere locatie gelijkwaardig is  naar oordeel van opdrachtnemer, dan wel hierover onderling overeenstemming wordt bereikt.  Opdrachtgever ontvangt in dat geval geen schadevergoeding.  


Artikel 9: Reserveringen  

 1. Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid aan opdrachtgever om een reservering te plaatsen. In dat geval  wordt een datum, tijdstip en aantal gasten overeengekomen voor de reservering.  
 2. Opdrachtnemer kan voorwaarden verbinden aan de reservering, zoals een aanbetaling, een bedrag als  borg of een herbevestiging. 
 3. Indien opdrachtgever niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip met het aantal  overeengekomen gasten is gearriveerd, kan opdrachtgever de reservering als geannuleerd beschouwen.  Aan het annuleren kunnen gevolgen verbonden worden, indien vooraf duidelijk gemeld, zoals het  inhouden van borg of aanbetaling. Tenzij dit op grond van wet- en regelgeving niet is toegestaan.  


Artikel 10: Nuttigen consumpties 

 1. Iedere opdrachtgever die enigszins een overeenkomst aangaat met opdrachtnemer, waaronder  deelnemen aan een evenement, een reservering plaatst, plaatsneemt aan een tafel van opdrachtnemer,  is in beginsel verplicht tot het afnemen van een consumptie bij opdrachtnemer.  
 2. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verbieden om zelf meegebrachte consumpties dan wel door een  maaltijdbezorgservice geleverde consumpties te nuttigen in het etablissement, daaronder mede  begrepen het terras, van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer het nuttigen van deze maaltijden wel  toestaat, is opdrachtgever aan opdrachtnemer kurkengeld, wat vooraf is vastgesteld, verschuldigd.  


Artikel 11: Gevonden voorwerpen 

 1. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het in bewaring nemen van achtergebleven of gevonden  voorwerpen. Opdrachtgever dient zelf de goederen binnen 14 dagen na melding hiervan weer op te  halen. Opdrachtnemer is nimmer verplicht dit op te sturen. Mocht opdrachtnemer wel overgaan tot  opsturen van de goederen, komen de kosten en het risico van het opsturen voor rekening van  opdrachtgever. Indien de goederen na 14 dagen nog niet zijn opgehaald, mogen de goederen op kosten  van opdrachtgever worden afgevoerd. Voor gevonden voorwerpen waarvan de eigenaar niet bekend is,  gelden de wettelijke regels.  
 2. De gevonden en verloren voorwerpen in het etablissement van opdrachtnemer, die door  opdrachtgever worden gevonden, dienen zo spoedige mogelijk bij het personeel van opdrachtnemer te  worden ingeleverd.  


Artikel 12: Annuleren door opdrachtgever (zakelijke klant) 

 1. Opdrachtgever wordt in dit artikel steeds bedoeld: de zakelijke klant.  
 2. Opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst te annuleren tegen betaling aan opdrachtnemer van de  in dit artikel genoemde annuleringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
 3. Indien de overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd, zijn op het geannuleerde deel onderstaande  bepalingen pro rata van toepassing en blijft het overige deel van de overeenkomst tot stand.  
 4. Opdrachtgever geeft toestemming bij het ondertekenen van de overeenkomst om annuleringskosten  te verrekeningen met eventuele aanbetalingen en/of waarborgsommen.  
 5. Het verminderen van het aantal personen van een reservering wordt gezien als gedeeltelijke  annulering.  
 6. Het wijzigen van de datum van een reservering wordt gezien als annulering van de oorspronkelijke  overeenkomst.  
 7. Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt geannuleerd, worden de volgende  annuleringskosten in rekening gebracht:  

Meer dan 7 dagen voor het gereserveerd tijdstip 0% 

Meer dan 3 dagen tot en met 7 dagen voor gereserveerd tijdstip 50% Meer dan 24 uur tot en met 3 dagen voor gereserveerd tijdstip 75%

24 uur of minder voor het gereserveerd tijdstip 

100%


Artikel 13: Annuleren door opdrachtgever (particuliere klant) 

 1. Opdrachtgever wordt in dit artikel steeds bedoeld: de particuliere klant.  
 2. Opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst te annuleren, met inachtnemening van de wettelijke  bepalingen en dit artikel.  
 3. Indien de overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd, zijn op het geannuleerde deel onderstaande  bepalingen pro rata van toepassing en blijft het overige deel van de overeenkomst tot stand.  
 4. Opdrachtgever geeft toestemming bij het ondertekenen van de overeenkomst om annuleringskosten  te verrekeningen met eventuele aanbetalingen en/of waarborgsommen.  
 5. Het verminderen van het aantal personen van een reservering wordt gezien als gedeeltelijke  annulering.  
 6. Het wijzigen van de datum van een reservering wordt gezien als annulering van de oorspronkelijke  overeenkomst.  
 7. Indien de overeenkomst van opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd, gelden de wettelijke  bepalingen. Uitgangspunt is dat de door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten alsmede een  redelijk loon worden vergoed door opdrachtgever aan opdrachtnemer. Hieronder kunnen ook gederfde  inkomsten vallen, indien en voorzover een locatie in redelijkheid niet meer verhuurd kan worden op de  desbetreffende datum, althans voor zover de zaalhuur in de overeenkomst van opdracht is opgenomen  en dit onderdeel niet als aparte huurovereenkomst kan worden beschouwd.  


Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit dit artikel blijkt.  
 2. De overeenkomst wordt uitgevoerd voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is  tevens verantwoordelijk voor de gasten en/of derden die door haar worden ingeschakeld, al dan niet  betrokken zijn bij de overeenkomst en hetgeen daaruit voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart  opdrachtnemer voor aanspraken van derden.  
 3. Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die  opdrachtnemer lijdt door handelen en/of nalaten van klanten, gasten of ingeschakelde derden van  opdrachtgever.  

  

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering  van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in  redelijkheid van hem mocht worden verwacht dan wel opzet of grove schuld.  

  

 1. Indien en voor zover opdrachtgever toch aansprakelijk is, is aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt  tot directe schade en strekt zich niet uit over indirecte schade waaronder gevolgschade, gemiste  inkomsten en gemiste winst, vermogensschade, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens,  geleden verlies en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is altijd  beperkt tot ten hoogste het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van  opdrachtnemer zal worden uitgekeerd.  

  

 1. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige artikellid genoemde verzekering  plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag tot de reserveringswaarde.    
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar  ingeschakelde derden. 
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van goederen, die in het  etablissement van opdrachtnemer door opdrachtgever zijn meegebracht, door hun daar zijn  gedeponeerd en/of achtergelaten en/of in bewaring zijn gegeven zonder dat hier een vergoeding voor in  rekening is gebracht. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van gasten ter zake.  
 4. Indien door opdrachtnemer een vergoeding in rekening is gebracht voor het in bewaring nemen van  goederen, waarbij vervolgens schade ontstaat ten gevolge van beschadiging of vermissing, zal  opdrachtnemer deze schade vergoeden, tenzij de schade in redelijkheid niet voor haar rekening kan  komen. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere  goederen.  
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of met voertuigen van  opdrachtgever of zijn/haar gasten en/of derden.  
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als  direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig  roerend of onroerend goed waarvan opdrachtnemer houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of  dat anderszins ter beschikking van opdrachtnemer staat.  
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan opdrachtnemer  verstrekte informatie en gegevens, waaronder tevens alle relevante informatie met betrekking tot  uitvoering van de overeenkomst en allergieën. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die  voortvloeit uit haar handelen indien dit gebaseerd is op door de klant/gast onjuist of onvolledig  verstrekte informatie.  
 8. Opdrachtnemer houdt zoveel mogelijk rekening met eventuele allergieën die zijn gemeld, maar kan  hierover geen garanties geven. Er kan daarnaast niet worden voorkomen dat sporen van ingrediënten die  niet gewenst zijn toch in het voedsel voor komen, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld. Opdrachtnemer is  niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.  
 9. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om vóór het aangaan van de overeenkomst na te  gaan of een eventueel gehuurde locatie geschikt is voor het beoogde doel. Indien hiervan geen sprake is,  komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever en is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige  schade, de volledige huursom dient te worden voldaan.  
 10. Opdrachtnemer verstrekt slechts vrijblijvende adviezen en is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of  de gevolgen van de door haar verstrekte adviezen.  
 11. Opdrachtgever dient zich voldoende te verzekeren tegen de gevolgen van dit artikel.  


Artikel 15: Overmacht  

 1. Indien er een omstandigheid is die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, maar de  uitvoering van de overeenkomst zodanig in de weg staat dat uitvoering daarvan onmogelijk dan wel  bezwarend is, is er sprake van overmacht. In dat geval is er sprake van een niet toerekenbare  tekortkoming van opdrachtnemer die haar niet kan worden aangerekend.  
 2. Van overmacht is onder andere (maar niet uitsluitend) sprake bij intrekking van vergunningen,  nationale rouw, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden als gevolg waarvan benodigde  producten/ zaken niet geleverd kunnen worden, personeelstekort, storingen in het horecabedrijf en  belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en  regionale (overheids) instanties.  

 

 1. Indien er sprake is van overmacht bekijken partijen in overleg in hoeverre de overeenkomst in alle  redelijkheid kan worden opgeschort. Kostenverlaging of -verhoging komen voor rekening van  opdrachtgever.  
 2. Indien opschorting of aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zijn zowel opdrachtgever als  opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst, of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de  overeenkomst wegens overmacht te ontbinden. Opdrachtnemer blijft in alle gevallen recht houden op de  volledige overeengekomen reserveringswaarde, verminderd met alle kostenverlagingen en vermeerderd  met alle kostenverhogingen ten gevolge van deze ontbinding. Bij particuliere klanten dienen, voor wat  betreft dat deel van de overeenkomst dat wordt gekwalificeerd als overeenkomst van opdracht, de  daadwerkelijk gemaakte kosten en een redelijk loon door opdrachtgever te worden vergoed in plaats van  de reserveringswaarde voor dat deel van de overeenkomst.  
 3. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever.  


Artikel 16: Epidemische ziektes / Covid 

 1. In geval van epidemische en/of besmettelijke ziektes, waaronder Covid-19, gelden de aanvullende  afspraken uit dit artikel wanneer de overeenkomst door overheidsmaatregelen niet in de  overeengekomen vorm uitgevoerd kan worden.  
 2. Dit artikel treedt pas in werking nadat de overheidsmaatregelen zijn doorgevoerd. Tot die tijd gelden  de reguliere tussen partijen gemaakte afspraken. Dit artikel prevaleert boven de overeenkomst en  algemene voorwaarden die tussen partijen gelden.  
 3. Opdrachtnemer spant zich maximaal in om de overheidsmaatregelen in acht te nemen bij de  uitvoering van de overeenkomst.  
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het feit dat zijn/haar gasten en/of ingeschakelde derden de  geldende overheidsmaatregelen in acht nemen tijdens de uitvoering van de overeenkomst.  
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het niet naleven van de  overheidsmaatregelen door opdrachtgever of diens gasten of diens ingeschakelde derden.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele claims terzake.  
 6. Indien de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden als gevolg van de overheidsmaatregelen,  beschouwen partijen dit als overmacht ten gevolge van epidemische ziektes en gelden de bepalingen uit  artikel 15.  
 7. Het staken van de dienstverlening van de overeenkomst door het niet naleven van de  overheidsmaatregelen door opdrachtgever of zijn/haar gasten of ingeschakelde derden, geldt niet als  overmacht.  
 8. Indien sprake is van overheidsmaatregelen dienen partijen in onderling overleg te kijken in hoeverre  aanpassing van de overeenkomst mogelijk is. Hierbij stellen beide partijen zich oplossingsgericht op en  zullen zij redelijk en billijk handelen.  
 9. Indien de overeenkomst wordt aangepast conform de voorgaande bepaling, blijft de tussen  opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen reserveringswaarde aan opdrachtnemer  verschuldigd, met dien verstande dat hierop alle kostenverlagingen in mindering en alle  kostenverhogingen in meerdering worden gebracht. Opdrachtnemer spant zich in om kostenverhogingen  te minimaliseren en kostenverlagingen te maximaliseren. Opdrachtgever begrijpt dat opdrachtnemer  daarvoor mede afhankelijk is van alle betrokken leveranciers en de door hen gehanteerde voorwaarden. 
 10. Indien de overeenkomst niet aangepast kan worden aan de overheidsmaatregelen, trachten partijen  eerst de uitvoering van de overeenkomst te verplaatsen.  
 11. Indien een datum uit de overeenkomst wordt aangepast, blijft de tussen opdrachtnemer en  opdrachtgever overeengekomen reserveringswaarde aan opdrachtnemer verschuldigd, met dien  verstande dat hierop alle kostenverlagingen in mindering en alle kostenverhogingen in meerdering  worden gebracht. Opdrachtnemer spant zich in om kostenverhogingen te minimaliseren en  kostenverlagingen te maximaliseren. Opdrachtgever begrijpt dat opdrachtnemer daarvoor mede  afhankelijk is van alle betrokken leveranciers en de door hen gehanteerde voorwaarden.  
 12. Indien de overeenkomst niet aangepast kan worden in het kader van dit artikel, kan die door één der  partijen worden beëindigd waarbij de dienstverlening door opdrachtnemer wordt geannuleerd. Indien de  overeenkomst wordt beëindigd en de dienstverlening door opdrachtnemer wordt geannuleerd, blijft de  tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen reserveringswaarde aan opdrachtnemer  verschuldigd, met dien verstande dat hierop alle kostenverlagingen in mindering en alle  kostenverhogingen in meerdering worden gebracht. Opdrachtnemer spant zich in om kostenverhogingen  te minimaliseren en kostenverlagingen te maximaliseren. Opdrachtgever begrijpt dat opdrachtnemer  daarvoor mede afhankelijk is van alle betrokken leveranciers en de door hen gehanteerde voorwaarden.  Bij particuliere klanten dienen, voor wat betreft dat deel van de overeenkomst dat wordt gekwalificeerd  als overeenkomst van opdracht, de daadwerkelijk gemaakte kosten en een redelijk loon door  opdrachtgever te worden vergoed in plaats van de reserveringswaarde voor dat deel van de  overeenkomst.  


Artikel 17: Klachten  

 1. Klachten met betrekking tot de werkzaamheden of facturen van opdrachtnemer dienen op  straffe van verval van alle rechten welke opdrachtgever in verband hiermede zowel in als buiten rechte  had kunnen doen gelden door opdrachtgever binnen 7 dagen na uitvoering van de overeenkomst  schriftelijk, dan wel conform de wettelijke richtlijnen, gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te  worden gemaakt.  

  

 1. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.  


Artikel 18: Privacy, beeldmateriaal en publiciteit 

 1. Opdrachtgever dient toestemming van opdrachtnemer te hebben voor aankondigingen die zij doet  verband houdend met de overeenkomst en die bedoeld zijn voor publiciteit.  
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer binnen  of buiten in de directe omgeving van de locatie waar diensten worden verricht op grond van de  overeenkomst borden, spandoeken, reclameverlichting, luidsprekers of andere voorwerpen te (laten)  aan/toebrengen met het oogmerk reclame te maken van welke aard dan ook.  
 3. Het is opdrachtnemer toegestaan om beeldmateriaal gemaakt gedurende de uitvoering van een  overeenkomst te gebruiken voor promotiedoeleinden, mits de gasten niet herkenbaar in beeld zijn  gebracht.  
 4. Opdrachtgever en opdrachtnemer spannen zich in om de privacyregels in acht te nemen.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de privacyregels door opdrachtgever, zijn/haar  gasten en/of ingeschakelde derden en mag ervan uitgaan dat gegevens die worden aangeleverd door  opdrachtgever, zijn/haar gasten en/of ingeschakelde derden en eventuele afspraken die met hun worden  gemaakt, kunnen worden uitgevoerd zonder dat opdrachtnemer nadere maatregelen hoeft te treffen in  het kader van de privacyregels.  

 

Artikel 19: Vervaltermijn  

 1. Alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervallen binnen een jaar, nadat  de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend  hadden kunnen zijn, doch in ieder geval drie jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor  de desbetreffende opdracht.  


Artikel 20: Toepasselijk recht en rechter  

 1. Op de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

  

 1. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbank in de regio waar opdrachtnemer is gevestigd. Nietemin heeft opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.