Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring Café-Restaurant Hofsteenge  

Website: www.hofsteengegrolloo.nl 

E-mail: info@hofsteengegrolloo.nl 


Artikel 1: Definies 

 1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;  
 2. Betrokkene: iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door  Verwerkingsverantwoordelijke;  
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: Frans Hofsteenge, Hoofdstraat 11, 9444 PA te Grolloo, 0592-501226  4. Website: de website onder www.hofsteengegrolloo.nl


Artikel 2: Algemeen 

 1. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de  persoonsgegevens van haar Betrokkenen, zoals (potenële) klanten, sollicitanten, zakenpartners,  leveranciers, tussenpersonen, etc. verwerkt.  


Artikel 3: Persoonsgegevens  

 1. Een persoonsgegeven betre informae over een geïdenficeerde of idenficeerbare natuurlijke  persoon. Verwerkingsverantwoordelijke kan de volgende gegevens van Betrokkenen verwerken:  – Naam  

– (E-mail)adres  

– Telefoonnummer  

– Bankgegevens  

– Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres  – Communicaevoorkeuren 

– Informae verkregen via cookies, over het surfgedrag van Betrokkene,  

 1. Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een  Betrokkene:  

– wanneer de desbetreffende Betrokkene deze persoonsgegevens via de Website aan de  Verwerkingsverantwoordelijke hee verstrekt; 

– door contact op te nemen met een verzoek om informae over de diensten of producten van  Verwerkingsverantwoordelijke;  

– een bestelling bij Verwerkingsverantwoordelijke te doen; of  

– doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Betrokkene van de  diensten of Website van Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere via cookies; of  – Van derden, zoals recruitmentbureaus in het kader van werving en selece; of 

 1. Indien Betrokkene verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal Betrokkene geïnformeerd  worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt. Indien Betrokkene weigert  zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat Verwerkingsverantwoordelijke  Betrokkene niet kan voorzien van zijn diensten.  

 

Artikel 4: Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens 1. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van een Betrokkene op basis van  een weelijke grondslag op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: – Toestemming  

– Uitvoering van een overeenkomst met Betrokkene  

– Voldoen aan een weelijke verplichng 

– Vervulling van een taak van algemeen belang  

– Gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke of een derde  

 1. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter beharging van onze  gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Verwerkingsverantwoordelijke zijn  onder andere: markeng, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, delen met aan  Verwerkingsverantwoordelijke gelieerde parjen. 
 2. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis  van de daarbij genoemde grondslag:  

Doel Grondslag 

Het aanbieden van producten of diensten of het onderhouden van een  leveranciersrelae, waaronder ook begrepen het aanbieden van klantenservice  of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking  hebben op de producten of diensten.  

Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder meer door een  analyse van het gebruik ervan.  

Werving van personeel, verwerken van sollicitaes ontvangen via onze Website  of anderszins, screening van de sollicitant waar nodig.  

Het aangaan en onderhouden van een klantrelae met Betrokkene,  bijvoorbeeld voor het versturen van informaeve berichten over producten of  diensten of het reageren op vragen en verzoeken van Betrokkene.  

Uitvoering van de  overeenkomst  Gerechtvaardigd  belang  

Uitvoering van de  overeenkomst  Gerechtvaardigd  belang  

Gerechtvaardigd  belang  

Uitvoering van de  overeenkomst  Gerechtvaardigd  belang  

Aandelen, beheer en facturae van bestellingen. Uitvoering van de  overeenkomst  

Gerechtvaardigd  

belang  

Het versturen van de nieuwsbrief van Verwerkingsverantwoordelijke. Gerechtvaardigd  belang  

Toestemming  

Waarborgen van de veiligheid (van IT systemen), met inbegrip van de gegevens  die worden verzameld door gebruik van toegangspassen en geluid en beelddata  zoals CCTV of aeeldingen. 

Aandelen van geschillen (met Betrokkene), verdediging van juridische claims,  compliance aan wet- en regelgeving.  

Gerechtvaardigd  belang  

Weelijke  

verplichting 

Gerechtvaardigd  belang  

Het aanbieden van gerichte advertenes gebaseerd op de interesses van  Betrokkene, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt  om de relevante informae over Betrokkene te verzamelen. 

Gerechtvaardigd  belang  

Toestemming 


Artikel 5: Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere parjen  verstrekken. Maar dit kan wel als:  

– de persoonsgegevens worden verstrekt aan door Verwerkingsverantwoordelijke  ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandig  verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld IT, hosng, HR of andere dienstverleners,  externe adviseurs, accountants of advocaten; of  

– Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een weelijke verplichng gehouden is  persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanes, bijvoorbeeld toezichthouders of  andere publieke autoriteiten; of  

– de persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot de groep van  Verwerkingsverantwoordelijke of een andere afdeling binnen de vennootschap van de  Verwerkingsverantwoordelijke.  

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde parjen zal alleen gebeuren voor de  doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van  deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Verwerkingsverantwoordelijke een  weelijke verplichng hee persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instane. Parjen  aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de  privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de  verwerking van uw persoonsgegevens door deze parjen. 


Artikel 6: Cookies of vergelijkbare technologieën  

 1. Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Met deze cookies  verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomsg de door Betrokkene opgegeven  voorkeuren, automasch bepaalde gegevens over de geschiedenis van acviteiten van Betrokkene op  de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Betrokkene worden verzameld  terwijl Betrokkene de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat  van Betrokkene. Deze gegevens kunnen door Verwerkingsverantwoordelijke worden gecombineerd  met andere gegevens over het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de  toestemming van Betrokkene nodig is, zal Verwerkingsverantwoordelijke die vooraf vragen.  
 2. Het cookiebeleid van verwerkingsverantwoordelijke wat gevonden kan worden op de website,  bevat verder informae over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor  verwerkingsverantwoordelijke cookies gebruikt.  
 3. Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen  cookies meer opslaat. Daarnaast kan betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de  instellingen van de browser verwijderen.  


Artikel 7: Rechten van Betrokkenen  

 1. De Betrokkene hee recht op inzage, recficae en verwijdering van zijn of haar  persoonsgegevens, overeenkomsg het bepaalde in de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Betrokkene hee tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking  van zijn of haar persoonsgegevens.  
 2. Betrokkene kan Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de verwerking en  gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Betrokkene het recht hee om de  persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar hee, in een gestructureerd,  gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke  te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke. 
 3. Indien de Betrokkene toestemming hee gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens,  hee de Betrokkene te allen jde het recht om deze toestemming in te trekken. 
 4. Indien de Betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen  hee over deze Privacyverklaring kan de Betrokkene Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op het  e-mailadres en/of postadres van Verwerkingsverantwoordelijke.  
 5. Betrokkenen kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan  info@hofsteengegrolloo.nl

6 Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan  via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  


Artikel 8: Bewaartermijn  

 1. Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 3 maanden  na het einde van het verlenen van diensten aan Betrokkene, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke op  grond van een weelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 


Artikel 9: Wijzigingen in deze Privacyverklaring  

 1. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen.  Verwerkingsverantwoordelijke kondigt deze wijziging aan in overeenstemming met de wet. Elke  aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt en er volgt een duidelijke kennisgeving een  banner op de Website bij een wezenlijke wijziging van de Privacyverklaring.  

Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Betrokkene dan ook regelmag op deze pagina te kijken  of er aanpassingen zijn doorgevoerd.  

 1. Indien Betrokkene het gebruik van de Website en/of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke  voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat Betrokkenen de wijzigingen accepteert.  Indien Betrokkene niet instemt met deze wijzigingen, dient hij het gebruik van de Website en/of  diensten te beëindigen.  
 2. De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2024.  


Artikel 10: Contact 

 1. Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van  persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Verwerkingsverantwoordelijke via:  Frans Hofsteenge, Hoofdstraat 11, 9444 PA te Grolloo, telefoonnummer 0592-501226, e-mailadres  info@hofsteengegrolloo.nl